تفاوت بین بودیسم و ​​علم مدرن چیست؟


پاسخ 1:

بیشتر فرقه های بودیسم به ادیان اهرامی شباهت دارند به این دلیل که آنها همزمان بودن علت و معلول را نمی شناسند. در دهه 1200 در ژاپن ، نیچرین داشونین مفهوم تکینگی و همزمان بودن علت و معلول را به عنوان ذات آنچه که گوتامای تاریخی بودا آموخته بود نشان می داد.

دیدن نیکیرین شوشو بودیسم واقعی • معبد NSTE Nichiren Shoshu