تفاوت بین "کوتاه" و "مختصر" در جملات زیر چیست؟


پاسخ 1:

من آن را برای شما در dictionary.comm جستجو کردم. این یک فرهنگ لغت عالی است.

یک چیز کوتاه است.

یک چیز کوتاه است و همه جوانب اساسی را در بر می گیرد.

خلاصه کوتاه و قابل ذکر است. به عبارت دیگر ، همانطور که یک "خلاصه کوتاه" اضافه شده ، "خلاصه کوتاه" اضافی است. اگر چیزی را خلاصه بنامید ، نباید آن را کوتاه یا مختصر بنامید ، زیرا این باعث می شود هجا بدون معنا اضافه شود.