تفاوت بین بیوفیزیک و بیولوژی فیزیکی چیست؟


پاسخ 1:

از آنچه خوانده ام ، آنها مترادف هستند ، اما اصطلاح "زیست شناسی جسمی" خیلی اوقات استفاده نمی شود. در بیوفیزیک ، از تکنیک های فیزیک برای بررسی نمونه های بیولوژیکی استفاده شده است تا بتوان آنها را با جزئیات بیشتری بررسی کرد. مجله ای به نام "زیست شناسی جسمی" وجود دارد که "مطالعات مربوط به توصیف کمی و درک سیستم های بیولوژیکی در سطوح مختلف پیچیدگی" را منتشر می کند.