تفاوت بین فاکتور و بودجه چیست؟


پاسخ 1:

صورتحساب مشاغل نقش بزرگی دارند. لوایح مانند قبوض مالی تغییر در ذخایر موجودی و هزینه های دولت موجود است. لوایح مختلف به طور عمده در هر دو ساختمان مجلس ارائه می شود. اگر این لایحه توسط هر دو خانه تصویب شود ، به سال مالی آینده می رسد. بودجه یک حس اقتصادی است که نشانگر بودجه اتحادیه است. این یک بار در مجلس معرفی می شود. بودجه چارچوبی است که درآمد و هزینه دولت را پیش بینی می کند. در سال مالی بعدی بنابراین بودجه شامل جزئیات درآمد و هزینه پیش بینی شده است ، در حالی که پیش نویس قانون برای ایجاد تغییر در قانون / قانون موجود ارائه شده است.

برای اطلاعات گمراه کننده لطفا به [email protected] ایمیل بفرستید

مال شما