تفاوت لحظه خمش ، گشتاور ، جفت و لحظه چیست؟ از کدام واحد برای اندازه گیری استفاده می شود؟


پاسخ 1:

یک لحظه خمشی ، میزان استرس اینترنت است که توسط نیروی خارجی یا لحظه ای که عنصر خم می شود ، ایجاد می شود. و واحد SI آن N • m است.

گشتاور گرایش یک نیرو برای چرخش یک شیء در اطراف یک محور است. واحد گشتاور N • m است.

یک جفت متشکل از دو نیرو در یک اندازه است اما با خطوط مختلف عمل در جهت مخالف. جفت هیچ واحد گشتاور ندارد ، واحد SI برای گشتاور جفت N • m است.

یک لحظه تأثیر چرخش نیرویی در اطراف یک نقطه ثابت است. واحد سی لحظه N • m است.

بنابراین واحدهای مشابهی وجود دارند ، اما آنها یکسان نیستند.