تفاوت قبل و جلو چیست؟


پاسخ 1:

قبل و قبل معنای یکسانی دارند. قبل از معنی نزدیک جلوی کسی است ، در حالی که قبل از آن معنی است نزدیک به جلوی کسی یا چیزی باشد. با کلمات ساده می توان گفت که قبلاً نمی توان از آن برای اشیاء یا چیزهای غیر زنده استفاده کرد.

مثالها:

  • خانه من جلوی کارخانه BSA است. (√)

خانه من جلوی کارخانه BSA است. (×)

  • سوزانا کراسپنس نوسک در مقابل دیپاک ایستاده است. (√)

سوزانا کراسپنس نوسک در مقابل دیپاک ایستاده است. (√)