تفاوت بین سختی محوری و سختی خمشی چیست؟


پاسخ 1:

سختی نیرویی است که برای ایجاد جابجایی یا چرخش واحد لازم است.

سختی محوری: - نیروی مورد نیاز برای فشرده سازی عنصر با حرکت واحد یا طولانی کردن عنصر با حرکت واحد. این بستگی به مدول الاستیسیته ، سطح مقطع و طول عنصر دارد.

استحکام خمشی: - گشتاور لازم برای تولید چرخش واحد. این بستگی به مدول الاستیسیته ، لحظه تحرک و طول عنصر دارد.


پاسخ 2:

سختی محوری اندازه گیری نیرو برای تولید تغییر شکل واحد محوری (کوتاه شدن در اثر فشرده سازی یا کشیدگی ناشی از استرس) است و بستگی به سطح مقطع و مدول الاستیسیته دارد.

سختی خمشی ، اندازه گیری نیرو برای تولید چرخش واحد است و بستگی به لحظه عدم تحرک سطح مقطع و مدول الاستیسیته دارد.

GV


پاسخ 3:

سختی محوری اندازه گیری نیرو برای تولید تغییر شکل واحد محوری (کوتاه شدن در اثر فشرده سازی یا کشیدگی ناشی از استرس) است و بستگی به سطح مقطع و مدول الاستیسیته دارد.

سختی خمشی ، اندازه گیری نیرو برای تولید چرخش واحد است و بستگی به لحظه عدم تحرک سطح مقطع و مدول الاستیسیته دارد.

GV