تفاوت بین جذب و انباشت چیست؟ چند نمونه؟


پاسخ 1:

Asimilation عمل پذیرش فرهنگی است که شما در آن جا می گیرید. دزدی این واقعیت است که دو یا چند فرهنگ بدون همدیگر نابود می شوند. اگر یک جمع آوری وجود داشته باشد ، جذب حقیقی وجود دارد ، اما برعکس لزوماً اینگونه نیست.

مهاجران نمونه کاملی از جذب هستند و مردم با منشاء خارجی نمونه های خوبی از انباشت هستند.