تفاوت بین APT و RPM چیست؟


پاسخ 1:
  • یا منبع را بارگیری می کنید ، آن را کامپایل می کنید ، همه وابستگی ها را برطرف می کنید ، و آن را نصب می کنید - یعنی ، شما به یک مدیر بسته اجازه می دهید همه کارها را برای شما انجام دهد.

همه آنها هدف مشابهی دارند - از وابستگی ها مراقبت کنند و مراحل نصب را تا حد امکان آسان و روان انجام دهند.

تفاوت بین سرعت و دور در دقیقه

برای کاربر نهایی خیلی فنی هستند

و شاید فقط از کنجکاوی کاوش شود