تفاوت بین دو عدد طبیعی متوالی چیست؟


پاسخ 1:

اعداد طبیعی تعداد یا اعداد صحیح را شمارش می کنند. مجموعه اعداد طبیعی توسط N مشخص شده است.

بنابراین N = {1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 …………}

تعداد متوالی اعدادی هستند که به ترتیب از کوچکترین تا بزرگترین و بدون شکاف دنبال می شوند. 12 ، 13 ، 14 و 15 عدد متوالی هستند.

دو عدد متوالی طبیعی اعداد صحیح مثبت هستند که در کنار یکدیگر قرار دارند. بنابراین ، هیچ شکاف و تفاوتی بین دو عدد از این تعداد طبیعی متوالی وجود ندارد ، فقط این اعداد در کنار یکدیگر هستند.