تفاوت بین نخست وزیر و وزیر امور خارجه چیست؟


پاسخ 1:

رئیس CM دولت ، سران دولتهای ایالتی مربوطه ، به عنوان مثال شری آرویند کجریوال CM دولت ایالت دهلی است.

در کابینه دو یا سه کلاس وجود دارد. وزرای مختلفی برای ادارات مختلف وجود دارد. تحت هر وزیری یک وزیر جوان وجود دارد که در کنارش است. وی به عنوان وزیر امور خارجه منصوب شده است.