تفاوت بین طیف سنجی NMR و طیف سنجی IR چیست؟


پاسخ 1:

طیف سنجی اثر متقابل نور و ماده است. بسته به انرژی نور مورد استفاده ، انواع مختلفی از هیجان ها در نمونه اتفاق می افتد ، که به عنوان وسیله ای برای طبقه بندی تکنیک های مختلف طیف سنجی استفاده می شود.

پرتوهای مادون قرمز ارائه دهنده IR که باعث تغییر انرژی لرزش در ماده می شود. IR اطلاعات مربوط به گروههای عملکردی موجود در یک مولکول را ارائه می دهد.

طیف سنجی NMR از پدیده تابش مغناطیسی هسته ای استفاده می کند ، که در آن هسته ها باید چرخش داشته باشند. در این تکنیک از امواج رادیویی استفاده شده است.

میزان كامل اختلاف و نكات ظریف دیگر را باید در سالن اجتماعات فهمید یا از كتاب خوب گرفته شد.


پاسخ 2:

طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای

در واقع ، NMR یک ابزار ضروری برای شیمی دان ارگانیک است.

NMR به طور معمول و گسترده به عنوان روش برتر برای روشن ساختن سریع ساختار شیمیایی اکثر ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

NMR روشی است که از خواص مغناطیسی هسته های خاص برای بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی ماده استفاده می کند. اندازه گیری جذب اشعه الکترومغناطیسی در محدوده فرکانس بالا (4-1100 MH مگاهرتز) به دلیل تغییر جهت جهت چرخش هسته ای در حضور یک میدان مغناطیسی.

- هسته ها (به جای الکترون های خارجی) در فرآیند جذب نقش دارند. نمونه باید در یک میدان مغناطیسی قرار داده شود تا حالتهای مختلف انرژی ایجاد شود. هسته های مختلف در انرژی های مختلف (فرکانس) جذب می شوند. ترکیب ، ساختار ، پویایی و عملکرد طیف گسترده ای از موجودات شیمیایی را بررسی کنید: از مولکولهای آلی کوچک گرفته تا پلیمرها و پروتئینهای با وزن مولکولی بزرگ.