تفاوت بین MLP و یک لایه کاملاً متصل چیست؟ https://en.wikipedia.org/wiki/Multilayer_perceptron


پاسخ 1:

MLP به یک پرسپترون چند لایه گفته می شود. به هر شبکه عصبی لایه باز (لایه پنهان) می توان به MLP اشاره کرد. مثال خوب CNN است

دارای لایه کاملاً متصل (انتشار رو به جلو)

  1. دارای 3 ورودی (سیگنال ورودی ، وزن ، سوگیری) دارای 1 خروجی

لایه کاملاً متصل (پخش مجدد)

  1. دارای 1 ورودی (dout) است که به اندازه خروجی است. دارای 3 خروجی (dx ، dw ، db) است که به اندازه ورودی ها هستند

این را بخوانید

https: //leonardoaraujosantos.git ...