تفاوت بین مصاحبه ، تحقیق و بازجویی چیست؟


پاسخ 1:

مصاحبه یک جلسه بی طرف است که در آن یک طرف سؤال دیگری را مطرح می کند. هر دو طرف در این جلسه توافق کردند و به طور کلی ، هر دو می توانند از روند کار بهره مند شوند.

تحقیقات فرایندی است که در آن طرف سعی می کند اطلاعاتی را درباره یک رویداد یا طرف دیگر پیدا کند.

بازجویی نوعی مصاحبه پرخاشگرانه ، خصمانه یا پرانرژی است که در آن یک طرف با تجاوز سعی در بدست آوردن اطلاعات از طرف دیگر می کند. طرف بازجویی معمولاً نمی خواهد حضور داشته باشد ، اما مجبور به مشارکت شد.