فرق بین یک شخص صادق و واقعی چیست؟


پاسخ 1:

با تشکر از A2A.

تفاوت یک فرد "صادق" و "واقعی" به شرح زیر است:

یک فرد "صادق" کسی است که همیشه حقیقت را می گوید. صداقت محدود به خود شما است و به چقدر واقعی بودن فرد اشاره دارد.

یک فرد "واقعی" یک فرد عادل و عادل است که همیشه درست است و توصیه های صحیحی را ارائه می دهد. اصالت کیفیتی است که خلوص شخص را نشان می دهد.

من امیدوارم که کمک کند :)