تفاوت بین نمودار فشار فشار فنی و نمودار واقعی فشار مواد برای مواد انعطاف پذیر چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت اساسی:

  1. در نمودار فشار استرس ، سطح مقطع میله در طول فرآیند یکسان است.

سطح مقطع پرتو به طور مداوم در نمودار "استرس و کرنش واقعی" تغییر می کند.

2. از نمودار تنش و کرنش Engg ، همه خصوصیات مواد را برای تجزیه و تحلیل بیشتر دریافت می کنیم.

از استرس و نمودار کرنش واقعی می توان برای به دست آوردن برخی از خواص مهم برای مشکل خستگی چرخه پایین و برخی از مشکلات تولید استفاده کرد.


پاسخ 2:

به پاسخ کاربر-13272532067359043110 اضافه کنید

همانطور که در پاسخ قبلی ذکر شد ، از مناطق آنی برای ترسیم نمودارهای فشار واقعی استفاده می شود. با این حال ، پس از تنگی ، فقط ناحیه اطراف گردن از فشار اضافی رنج می برد و تغییر شکل موضعی رخ می دهد. منحنی فشار واقعی فشار ، انرژی را نشان می دهد که توسط ناحیه اطراف گردن پس از تشکیل گردن و تا زمان شکسته شدن جذب می شود. تصویر زیر را ببینید-

تغییر شکل / تنش قبل از تشکیل گردن با تمام طول های اندازه گیری رخ می دهد.