تفاوت بین یک موزه هنر و یک موزه تاریخ چیست؟


پاسخ 1:

سالنهای نمایشگاهی صنایع دستی هنرهای هنری را جمع می کنند ، مراکز تاریخی می توانند مجموعه هایی داشته باشند و همچنین از اهداف نیابتی برای تفسیر مونتاژ استفاده می کنند. مراکز پردازش تاریخی ، مگر اینکه آنها یک نقشه مدرن یا یک آگهی طراحی ایجاد کنند ، معمولاً نشانگر کار با داده های اندک در خارج از لیست ها و بازدیدهای راهنمایی و آگاهانه است.