تفاوت بین appoggiatura و acciaccatura چیست؟


پاسخ 1:

سوال خوب! Acciaccatura قدمتی طولانی دارد ، اما امروز با Appoggiatura تفاوت عمده ای دارد که در 1. وجود دارد. مانند یک یادداشت کوتاه رحمت انجام می شود. 2. این اغلب قبل از ضرب و شتم انجام می شود و مانند یک برنامه آخرالزه نیست (این مورد را بیشتر به حالت تعلیق بدون آماده سازی فکر کنید).