فرق بین جاه طلبی و استکبار چیست؟


پاسخ 1:

کاملاً متفاوت ، IMO.

جاه طلبی ساده است: امتناع از تسلیم در رسیدن به یک هدف می تواند به طور کامل (یا تقریباً کامل) آرام و گمنامی انجام شود.

استکبار زیرمجموعه خودشیفتگی است. از هر فرصتی برای صحبت در مورد خود ، دانش ، دستاوردها و یا مهارت های خود استفاده کنید.

صحبت از استکبار: IMO بخش عمده ای از سیاست ها و رسانه های امروز را به چیزی جز:

متخصصین خودشیفتگی که با پیدا کردن و هماهنگ کردن سایر خودشیفتگان (و افراد ساده و بی تکلف ضعیف که عادت ندارند در این امر عادت کنند) سعی در بهبود وضعیت شهرت شخصی خود دارند.