تفاوت بین دمنده هوا و کمپرسور هوا در کاربردها چیست؟


پاسخ 1:

تفاوت بین دمنده هوا و کمپرسور هوا در کاربردها چیست؟

هر دو هوا را حرکت می دهند. تفاوت اساسی در این است که کمپرسور هوای متحرک را در مخزن فشار به دام می اندازد. تنها تفاوت واقعی این دو در مخزن است.

یک کمپرسور مقدار زیادی از هوای فشرده شده را در یک مخزن نگه می دارد تا بعداً به صورت کنترل شده آزاد شود. در ساده ترین حالت ، کمپرسور روشی برای ذخیره انرژی است.


پاسخ 2:

تفاوت بین "دمنده" و "کمپرسور" خیلی مشخص نیست و می تواند تا حدودی "کلامی" باشد.

مقدار اصلی که بین این دو متغیر است "نسبت فشار" است که به هوا داده می شود. "دمنده ها" تمایل دارند نسبت فشار را کاملاً کم نشان دهند ، و "کمپرسورها" تمایل دارند که با یک فشار فشار "زیاد" کار کنند. موضوع تقسیم بین این دو موضوع استدلالهای "کلامی" است که در بالا ذکر شد. هر دو دقیقاً روی همان اصول بدنی کار می کنند ، اما مناطق مختلف "فضای طراحی" را اشغال می کنند.

خیلی ممنون.