تفاوت ماجراها ، بازی ها و ورزش چیست؟


پاسخ 1:

مفهومی؟ ورزش یک مفهوم رقابتی و سازمان یافته است که به طور معمول دارای چندین سطح بر اساس تجربه / تخصص است. بازی ها لزوماً رقابتی نیستند و عموماً منصفانه نیستند. ماجراهای ظاهری از ساختار و حتی گاهی اهداف ندارند ، از رقابت یا حتی سازماندهی غافلند. من گیج شده ام که چگونه این سؤال است.