تفاوت بین سرمایه اداری و قانونگذاری برای یک دولت چیست؟


پاسخ 1:

مجمع قانونگذاری ایالتی در مرکز قانونگذاری قرار دارد ، و دیوان عالی کشور در پایتخت قضایی قرار دارد (مانند اوتار پرادش ، که سرمایه گذاری قانونی و اداری آن لکنو است و سرمایه قضایی آن الله آباد است). سرمایه اداری محلی است که اداره دولت انجام می شود. جامو و کشمیر دو پایتخت اداری دارند ، یعنی Srinagar (پایتخت تابستانی) و Jammu (پایتخت زمستانی). در آنجا که چاندیگار سرمایه مشترک پنجاب و حاریانا و همچنین سرمایه قوه قضائیه است. و حیدرآباد پایتخت مشترک آندرا پرادش است (تا پایتخت جدید Amravati ساخته شود) و Telengana.