تفاوت بین اعتیاد ، عادت و اعتیاد چیست؟


پاسخ 1:

اعتیاد و اعتیاد قابل تعویض است ، زیرا اعتیاد اغلب می تواند نتیجه اعتیاد باشد. شخصی با شخصیتی که قبلاً اعتیاد داشته باشد و از مواد مخدر استفاده می کند ، می تواند به آنها وابسته شود. آنها با اعتیاد نسبتی ندارند ، بلکه فقط علامت آن هستند.

گفتن اینکه اگر کسی به اندازه کافی طولانی آن را مصرف کند ، می تواند به مواد مخدر اعتیاد پیدا کند ، به عنوان مثال برای خیلی ها ، اعتیاد به مسکن ها فقط یک اعتیاد جسمی است ، به محض برداشتن ، دیگر وابستگی وجود ندارد. ممکن است هوس های روانی داشته باشد ، اما اینگونه نخواهد بود.

یک عادت صرفاً مجموعه رفتارهایی است که بارها تکرار شده و به یک هنجار تبدیل شده است.