تفاوت بین چند جملهای صفر و چند جملهای ثابت چیست؟


پاسخ 1:

چند جملهای تهی چند جمله ای است که برای تمام مقادیر آرگومان (x) 0 را ارزیابی می کند ، در حالی که چند جملهای ثابت به یک ثابت ارزیابی می کند. به این ترتیب ، چند جملهای صفر چند جملهای ثابت است. برعکس درست نیست

درجه چند جمله ای بالاترین قدرت با ضریب غیر صفر است. مدت ثابت است

a0x0a_0x^0

، برای چند جملهای غیر صفر ثابت ،

a0a_0

مقدار ثابت است. برای چند جمله ای صفر

a0a_0

باید باشد

00

، بنابراین در مورد تعیین درجه صفر چند جملهای صفر چیست؟ مفهوم

a0x0a_0x^0

isonlyforunderstanding.Thetermisa0becauseitsmultiplicationby[math]x0[/math]isdoesnotgetdefinedfor[math]x=0[/math]. is only for understanding. The term is a_0 because its multiplication by [math]x^0[/math] is does not get defined for [math]x=0[/math].