تفاوت بین فیلتر HEPA ترمینال و یک فیلتر HEPA plenum چیست؟


پاسخ 1:

اصطلاحات از جاهای دیگر دارای معانی مختلفی هستند. من گمان می کنم که آنچه شما می خواهید مربوط به محل قرارگیری فیلتر است. یک فیلتر HEPA یا می تواند در محفظه هوا قرار بگیرد که در آن یک فیلتر یا یک فیلتر فیلتر ، کل سیستم را فیلتر می کند ، یا می توانید برای هر یک از ثبت های هوای تهیه فیلتر داشته باشید. معمولاً داشتن بانک ارزانتر است ، اما برای اتاقهای تمیز معمولاً در محلهای هوای عرضه قرار می گیرند تا احتمال اینکه ذرات بعد از فیلتر توسط ونتوری فیلتر شوند ، در جریان قرار گیرند.