تفاوت بین یک ماده و یک مولکول چیست؟ آیا می توان دو مولکول را با هم یک ماده نامید؟


پاسخ 1:

در اصطلاحات شیمیایی ، یک ماده را می توان کم و بیش مانند هر شکل ماده ای که دارای ساختار و ترکیب خاصی است ، مشاهده کرد.

از مولکول ها برای توصیف آنچه تشکیل دهنده ماده است استفاده می شود. به عنوان اجزای تشکیل دهنده ، می توان 2 مولکول را تا زمانی که پیوند پایدار داشته باشند (یک ماده پایدار) نامیدند (غفلت از احتمال عدم ثبات شکل ماده).

در حقیقت ، یک مولکول پایدار نیز می تواند یک ماده محسوب شود! به عنوان مثال مولکول گاز هیدروژن - H2.

بنابراین مواد می توانند مولکول باشند و مولکولها ماده ای هستند.