تفاوت بین یک سؤال بلاغی و یک بیانیه بلاغی چیست؟


پاسخ 1:

آنها معمولاً به همان روش تعریف می شوند. کمی تفاوت این است:

یک بیانیه بلاغی در واقع یک سؤال بلاغی است که نقش یک جمله را بازی می کند زیرا قرار نیست به آن پاسخ داده شود.

یک سؤال بلاغی یک عبارت است - یک ابزار نوشتاری برای برجسته کردن یک نکته یا ارائه یک چالش. یک سؤال بلاغی موثر به عنوان فراخوان عمل است. این باعث می شود خوانندگان شما فکر کنند که برای خودشان فکر کنند. در اینجا نباید به آن پاسخ داد.