تفاوت یک ماکرو و پیش پردازنده در زبان C چیست؟


پاسخ 1:

تمام دستورالعمل های پیش پردازنده با نماد هش (#) شروع می شوند. پیش پردازنده C پیش پردازنده ماکرو است که برنامه شما را قبل از تدوین تبدیل می کند.

پیش پردازنده #include برای شامل پرونده های هدر در یک برنامه C استفاده می شود. به عنوان مثال # شامل

می توانید با استفاده از دستورالعمل پیش پردازنده #define ، یک کلان را در C تعریف کنید. ماکرو قطعه ای از کد است که به آن داده می شود. با استفاده از نام می توانید از این قطعه کد در برنامه خود استفاده کنید. به عنوان مثال #define PI 3.1415