تفاوت بین یک اتم مشابه با یک اتم دیگر چیست؟


پاسخ 1:

بگذارید اینجا بخیه کنم ، فرض می کنم منظور شما از اتم ها از دو عنصر مختلف است. تفاوت بین یک اتم یک عنصر (به عنوان مثال هلیوم (2 پروتون ، 2 الکترون و چند نوترون بسته به ایزوتوپ ، هلیوم 3 دارای 1 نوترون ، هلیوم 4 دارای 2 نوترون است) و لیتیوم با 3 پروتون و 3 الکترون و بسته به ایزوتوپ از 3 یا 4 نوترون هلیوم یک گاز بی اثر است ، اضافه کردن 1 پروتون ، 1 الکترون و چند نوترون با الکترون (و یک نوترون یا 2) باعث ایجاد دنیای تفاوت در ماهیت یک عنصر می شود.