فرق بین یک قانون ، یک عمل و یک مقاله چیست؟


پاسخ 1:

قانون - خانه بزرگ ، زیر سقف آن همه اقدامات ، قوانین و مقالات است. سقف آن به طور کلی همه چیز مربوط به سیستم های حقوقی را پوشش می دهد.

قانون - این مربوط به قوانینی است که در پارلمان یا توسط قانونگذاران ایالتی در هند به تصویب رسیده است (لوک سباس). قانون زیر مجموعه قانون است. این قانونی است که مخصوص یک موضوع خاص است. به عنوان مثال ، قانون قراردادهای هند - چگونگی انعقاد ، انحلال و اجرای قراردادها در هند را بررسی می کند. قانون حیات وحش ، قانون پیشگیری از پولشویی و غیره

مقاله - به طور کلی در رابطه با بخش خاصی از قانون اساسی هند استفاده می شود. به هر بخش مقاله ای گفته می شود. به عنوان مثال ، ماده 14 به برخی حقوق اساسی که به موجب قانون اساسی به شما و من اعطا شده است ، می پردازد. ماده 226 به دیوان عالی کشور اختیارات ویژه ای را برای رسیدگی مستقیم به انواع خاصی از پرونده ها می دهد.