فرق بین کیبوتس و ماساوا چیست؟


پاسخ 1:

مانند یک کیبوتز ، یک مشاو نوعی شهرک مشترک کشاورزی است. این مجموعه از مزارع جداگانه است که با برداشت کنندگان معمولی ، تأسیسات ذخیره سازی و سایر تجهیزات دیگر کار می کند.

اگرچه کشاورزان و خانواده های آنها که در مشاویم زندگی می کنند (جمع برای مشاو) تجهیزات را دارند ، سود مالی حاصل از درآمد هر مزرعه به خانواده فرد می رسد.

Kibbutzim (جمع) به عنوان یک شهرک کشاورزی نسبتاً مشترک توصیف شده است. در عبری ، kibbutz به معنای "مجمع ، گروه یا جمعی" است. کشاورزان کیبوتز و خانواده هایشان منابع خود را با هم جمع می کنند و از سعادت ناشی از کارشان سهیم هستند. آنها یک شهرک چند نسل با مدیریت دموکراتیک هستند. برگرفته از: تفاوت بین مشاو و کیبوت در اسرائیل چیست؟ - حامی یک درخت زیتون در اسرائیل