تفاوت بین کروموزوم همولوگ و دوتایی در میوز چیست؟


پاسخ 1:

پس از لقاح ، هر سلول در بدن دارای دو مجموعه کروموزوم MATCHING است. اینها همولوگ خوانده می شوند. در طی میوز ، کروموزومها ترکیب می شوند و از اینجا به عنوان دو ظرفیتی یاد می شوند. این لحظه ای است که ژن های "متفاوت" رد و بدل می شوند ، اما می تواند راهی برای ترکیب کروموزوم ها برای تکمیل روند باشد.