چه تفاوتی بین یک جامعه بدهی و یک جامعه pubic وجود دارد؟


پاسخ 1:

به گفته برنه براون ، گناه اگر فکر می کنید کار اشتباهی انجام داده اید شرم آور است اگر فکر می کنید به اندازه کافی خوب نیستید. بنابراین ، شرم آور است که باور کنید چیزی نامطلوب در مورد شما وجود دارد که شما نمی توانید آن را تغییر دهید.

تفاوت در اظهارات است:

گناهکار: چگونه می توانید این کار را با او انجام دهید؟

خیلی بد: شما چنین آدم بدبختی برای آن هستید.