تفاوت بین "پیرو" و این "پیروان" چیست؟


پاسخ 1:

خوب ، اگر کسی پیرو باشد ، از کسی / چیزی پیروی می کند. آنها همچنین اگر از کسی / چیزی پیروی کنند پیروان هستند.

این واقعاً فقط دو طرف یک سکه است. یکی اسم یا نام شخصی است که عمل را انجام می دهد ، دیگری کلمه ای است که عمل را توصیف می کند.

مثل یک خواننده یا کسی که آواز می خواند. ببینم؟