تفاوت بین دونده کف ، یک دونده تولید و یک دستیار تولید چیست؟


پاسخ 1:

Floor Runner بخشی از تیم AD (دستیار کارگردانان) است و تحت عنوان دستیار اول و سوم دستیار در "طبقه" یعنی کار روی مجموعه کار می کند. مدیر تولید بخشی از دفتر تولید است و تحت هماهنگ کننده تولید و کلیه معاونین هماهنگ کننده در تیم فعالیت می کند (و به معنای وسیع تر مدیر تولید و / یا تولید کننده خط و / یا مدیر تولید). به عنوان مثال ، دونده ها اغلب به عنوان PA گفته می شوند. تنظیم PA و تولید PA ، اما جایگاه دستیار تولید در ابتدا یک پله بالاتر از موقعیت دونده بود و وظایف کلی را در دفتر تولید شامل می کرد ، اما کارهایی که توسط دوندگان انجام می شد ، از جمله برنامه های غذایی ، جمع آوری نامه های پستی ، فتوکپی ، چای و موارد دیگر را حذف کرد. قهوه در حال اجرا است و غیره (من به عنوان دستیار تولید شروع کردم).