تفاوت بین تلاش و نیاز چیست؟


پاسخ 1:

من پیشنهاد می کنم وارد یک فرهنگ لغت آنلاین شوید ، اما در اینجا دو سنت من ذکر شده است.

دعوا یک وضعیت ساده است ، یک رویارویی جسمی ، معمولاً با یک حریف. نتیجه تقریباً باینری است. یا از آن دوری می کنید یا همه کارها را انجام می دهید. سپس برنده می شوید یا از دست می دهید ، معمولاً با صدمات ، یا بر عزت نفس یا بدنتان یا هر دو.

یک اورژانس به شما برخورد می کند ، شما ممکن است تا حدودی مسئول آن باشید ، اما نمی توانید از آن جلوگیری کنید و نمی توانید به راحتی از آن خارج شوید. این یک وضعیت بد و دائمی است مانند بدهی ، تحمل نوعی بیماری ناتوان کننده یا قربانی زورگویی. تأثیر عمیقی بر بدن و اخلاق دارد.

کلمات قافیه ، FWIW.