تفاوت بین نقص و خطا چیست؟


پاسخ 1:

نادرست: این دسته از خطاها یک انحراف از مشخصات مورد نیاز مشخص است. این بدان معنی است که ناسازگاری در اسناد مورد نیاز در این دسته قرار می گیرد.

گمشده: اگر ما از الزامی که مشتری در طی توسعه یا ساخت مشخص کرده است غافل شویم ، این نوع دسته بندی های خطا گنجانده شده است. این نوع دلایل مفقودالاثر هنگامی که نیاز مشتری به طور صحیح ذکر نشده و نیاز مشتری به طور صحیح برای تیم توسعه توضیح داده نشده است.

موارد اضافی: اگر یک مورد جدید در طول توسعه به نیازهای موجود اضافه شود که توسط مشتری مشخص نشده باشد ، این تغییرات یا نقص ها در این دسته قرار می گیرند