بزرگترین تفاوت بین چین و آمریکا چیست؟


پاسخ 1:

من می گویم بزرگترین تفاوت "جمعیت زیاد" در مقابل "جمعیت زیاد" است.

بیش از حد جمعیت چین تفاوت ایجاد می کند. آلودگی دیوانه وار ، فقر مجنون ، قانون یک کودک وجود دارد که آن را به یک فرهنگ یکطرفه با مردان بیش از حد تبدیل کرده است ، نیروی کار ارزان قیمت است زیرا چیزهای زیادی برای ارائه وجود دارد و یک ساختار اجتماعی و تجاری سازگار / کپی شده که کمتر ابتکاری است است

جمعیت بیش از حد واقعاً چگونگی شکل گیری سیاست های خود در طی 100 سال گذشته را شکل داده است.