تفاوت بین لرد شیوا و شانکارا / رودرا چیست؟


پاسخ 1:

شیوا ، شانکار و رودرا جنبه ها یا اشکال مختلف انرژی الهی دارند. شیوا همیشه فرخنده ، پاک و سرزنده است. شیوا بالاترین نفسی است که از آن هر جنبشی در جهان آغاز می شود و در آن همه چیز به سکوت یا ثبات می رسد. شیوا نیشکل (پایدار) است. خود نورانی است. این خالص ترین انرژی است که در هاوان ها زندگی می کند ، صدای زنگ های معبد ، جوهر وداها است. او ساتیاپراپاواو است.

Shankar شکلی از شیوا است که به عنوان همسر پارواتی با فرزندانش Lord Ganesha و Lord Karthikeya نشان داده می شود. شانکار شکل اساسی ای است که لرد شیوا به دلیل الهه پرواتی و شفقت وی برای پیروزی وی به عنوان وکیل خود در نظر گرفته است. شانکار لرد شیوا به عنوان صاحب خانه متاهلی است که به خاطر منافع بشری به پارواتی واگذار شد.

رودرا نوعی درخشنده از لرد شیوا است که از او به عنوان یک خدای Rig-Vedic یاد می شود. رودرا با اسلحه خود كلاگنی ناوشكن تریپوراسورا بود و بدین ترتیب جهان را از سلطنت تاریك ترور رهایی داد. رودرا معصوم شر است. رودرا یک جنگجو ترس بود. رودرا این انرژی است که می تواند شر ظرف چند ثانیه به خاکستر تبدیل شود. شری رودرام به رودرا ، جلال و انرژی نامتناهی وی برای محافظت از پیروان و اعطای نعمت های آنها اختصاص دارد.

در کتاب مقدس آمده است که برهما ، ویشنو و ماهش تثلیث هندوئیسم است. اکنون یک انرژی غیررسمی و غیررسمی وجود دارد که بسیار برتر است. به این کار پاراباهمان گفته می شود. این با لحن Om نشان داده شده است. این Om نمایانگر شیوا است. وداها از رودرا نام می برند. او با پاراباهمان در ارتباط بود. رودریپات به وضوح این را نشان می دهد. این ما را با خطوط "Namaameesha ، Ishana ، نیروانا Roopam ، Vibhum Vyapakam Bramhaveda Swaroopam" به رودراستاکام می آورد.

تمام این شواهد از کتاب مقدس و شلاق ها به وضوح نشان دهنده وجود یک انرژی عالی و روشنفکر الهی است که اشکال مختلفی مانند شیوا ، شانکار و رودرا را برای تحقق خواسته ها ، محافظت ، از بین بردن و برکت بی نهایت در اختیار گرفت.

بنیانگذار و کارشناس برجسته رودالشه


پاسخ 2:

ما عموماً از تداوم موجود تحت آتش-ویشواودوا-رودرا-شیوا چشم پوشی می کنیم. آتش خدا خدای اصلی است که به نام های مختلفی از جمله ایندرا ، ویشوواوا ، رودرا ، ماروتا ، سوریا موجود است (ماروتا آسو آگنی: ماروتاگنی ، سوره: صد آگنی: سوریاگناه ، رودرا: آسو آگنی: رودراگنی: ویشوا: آسو آگنی: ویشواگنی ویشوانارا ، Indra Asau Agnih). همانطور که در RigVeda گفته شد رودرا سه چشم دارد. این توضیحات سه چشم نیز برای ویشوواوا (رودریاگ) موجود بود. خدای آتش از برهمن (برهمن) سرچشمه گرفت ، بنابراین به آن برهمن (برهمن) گفته می شود. این جهان است و آتش مترادف است. اما خدای جهانی (ویشواودوا-ویشوادواوا - آگنیا-رودرا) را رودا (رودرا) با سه چشم (تریمباها) نامیدند. هدف خدای آتش ، رفاه همه موجودات زنده است. به همین دلیل است که شیوا ، منشأ خدا ، همین معنی را دارد. Om (ॐ) پیشوند آتش و همچنین پیشوند شیوا است. (بعد از آن پیشوند بسیاری تا سایبابا شد) تخم شیوا لینگا نمادی از شیوا است که کیهان را به وجود آورده است. این با شیوا همراه بوده است. فصل دهم RigVeda دارای Shiv Shankalpa Sukta (Shivsankalpa Sukta) است. خدای آتش سه شکل دارد. رودرا همچنین دارای سه سر (تثلیث) است. این استمرار را می توان در Upanishadas و Puran قدیمی پهلوانی a- یعنی مشاهده کرد. Vayupuran (Vayupuranam). خدای آتش نامهای زیادی دارد. آتش قابل مشاهده به عنوان رودرا (Bhavya: Bhima) ظاهر می شود ، اما دارای چندین کارکرد است. در نتیجه ، یک یا نام دیگر به تدریج قابل تنظیم تر می شود.

به عنوان مثال در UP و Bihar Bppenath (ath ाथ) بسیار مشهور با Shiv است. با گذشت زمان ، ممکن است افراد بپرسند تفاوت بین Bppenath و Shiva چیست؟

در واقعیت شیوا Sat غیر قابل تعویض Sat (सत्) یا Brahm (ब्रह्म) است ، رودرا از نظر کیهانی آگاه است (). رودرا سه کارکرد دارد. یکی به دیگری (تخریب از یک به تولید دیگر) ، نگهداری و نابودی برای همیشه. رودرا 8 سر ، 5 سر ، 3 سر و 1 سر است.


پاسخ 3:

ما عموماً از تداوم موجود تحت آتش-ویشواودوا-رودرا-شیوا چشم پوشی می کنیم. آتش خدا خدای اصلی است که به نام های مختلفی از جمله ایندرا ، ویشوواوا ، رودرا ، ماروتا ، سوریا موجود است (ماروتا آسو آگنی: ماروتاگنی ، سوره: صد آگنی: سوریاگناه ، رودرا: آسو آگنی: رودراگنی: ویشوا: آسو آگنی: ویشواگنی ویشوانارا ، Indra Asau Agnih). همانطور که در RigVeda گفته شد رودرا سه چشم دارد. این توضیحات سه چشم نیز برای ویشوواوا (رودریاگ) موجود بود. خدای آتش از برهمن (برهمن) سرچشمه گرفت ، بنابراین به آن برهمن (برهمن) گفته می شود. این جهان است و آتش مترادف است. اما خدای جهانی (ویشواودوا-ویشوادواوا - آگنیا-رودرا) را رودا (رودرا) با سه چشم (تریمباها) نامیدند. هدف خدای آتش ، رفاه همه موجودات زنده است. به همین دلیل است که شیوا ، منشأ خدا ، همین معنی را دارد. Om (ॐ) پیشوند آتش و همچنین پیشوند شیوا است. (بعد از آن پیشوند بسیاری تا سایبابا شد) تخم شیوا لینگا نمادی از شیوا است که کیهان را به وجود آورده است. این با شیوا همراه بوده است. فصل دهم RigVeda دارای Shiv Shankalpa Sukta (Shivsankalpa Sukta) است. خدای آتش سه شکل دارد. رودرا همچنین دارای سه سر (تثلیث) است. این استمرار را می توان در Upanishadas و Puran قدیمی پهلوانی a- یعنی مشاهده کرد. Vayupuran (Vayupuranam). خدای آتش نامهای زیادی دارد. آتش قابل مشاهده به عنوان رودرا (Bhavya: Bhima) ظاهر می شود ، اما دارای چندین کارکرد است. در نتیجه ، یک یا نام دیگر به تدریج قابل تنظیم تر می شود.

به عنوان مثال در UP و Bihar Bppenath (ath ाथ) بسیار مشهور با Shiv است. با گذشت زمان ، ممکن است افراد بپرسند تفاوت بین Bppenath و Shiva چیست؟

در واقعیت شیوا Sat غیر قابل تعویض Sat (सत्) یا Brahm (ब्रह्म) است ، رودرا از نظر کیهانی آگاه است (). رودرا سه کارکرد دارد. یکی به دیگری (تخریب از یک به تولید دیگر) ، نگهداری و نابودی برای همیشه. رودرا 8 سر ، 5 سر ، 3 سر و 1 سر است.