تفاوت بین اسید هیدروکلریک و اسید سولفوریک چیست؟


پاسخ 1:

هر دو اسید هیدروکلریک (HCl) و اسید سولفوریک (H2SO4) اسیدهای معدنی قوی (معدنی) هستند. با این حال ، تفاوتهای مهمی بین این دو وجود دارد.

1. هیدروکلراید هیدراتید است زیرا در ترکیب مولکولی آن حاوی اکسیژن نیست.

اسید سوفوریک نمونه بارز یک اسید اکسو با دو گروه OH است.

2. هیدروکلراید یک اسید مونوبازیک است ، یعنی مولکول آن فقط یک اتم هیدروژن قابل یونیزاسیون دارد.

H2SO4 یک اسید dibasic است زیرا مولکول آن حاوی دو اتم هیدروژن قابل یونیزاسیون است.

3. اسید HCl یک ماده کاهنده خفیف است. این ماده در معرض واکنش ردوکس با عوامل اکسید کننده قوی مانند MnO2 و KnMO4 است و خود به خود در گاز کلر اکسید می شود.

MnO2 + 4HCl = MnCl 2 + Cl 2 + 2H 2 O.

2KMnO4 + 16HCl = 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

اسید سولفوریک یک ماده اکسید کننده قوی به شکل غلیظ در دماهای بالاتر است ، اگرچه H2SO4 رقیق اکسید کننده نیست. Conc.H2SO4 در واکنشهای ردوکس خود در شرایط گرم به SO2 کاهش می یابد.

2HBr + H 2 SO 4 = Br 2 + SO 2 + 2H 2 O.

C + 2H2SO4 = CO2 + 2SO2 + 2H2O

4- Conc.H2SO4 می تواند HCl مانند NaCl را از نمک آن در هنگام گرم شدن جابجا کند.

NaCl + H2S04 = NaHSO4 + HCl

HCl به طور مشابه H2SO4 را از نمک سولفات جابجا نمی کند.

5- Conc.H2SO4 یک ماده مرطوب کننده قوی است زیرا از آب قرص قوی برخوردار است. این ماده الکل ها را در دمای بالا الکل ها را کاهش می دهد.

C2H 5 OH (اتانول) (+ H2S04) = C2H4 (اتیلن) ​​+ H 2 O.

اسید هیدروکلراید خاصیت رطوبت بخش ندارد ، اگرچه گاز هیدروکلراید دارای محلول بسیار بالایی در آب است.


پاسخ 2:

اگرچه هر دو اسیدهای بسیار قوی و سوز آور هستند ، اما از جهات مختلفی با هم تفاوت دارند. بیایید نگاهی به هر یک از آنها بیاندازیم:

  1. فرمول مولکولی:

اسید سولفوریک: - فرمول مولکولی اسید سولفوریک H2SO4 است. در این اسید ، گوگرد اتم مرکزی مولکول است و به دو گروه OH و دو اکسیژن (با پیوند دو برابر) محدود شده است:

اسید هیدروکلریک: - ساختار نسبتاً ساده ای دارد که در آن هیدروژن قرار می گیرد

و کلر به سادگی مرتبط هستند:

2. طبیعت شیمیایی:

اسید سولفوریک: - اسید سولفوریک قوی ، سوز آور و مایع چسبناک است. این یک مایع بسیار قطبی با یک ثابت دی الکتریک بزرگ است.

اسید هیدروکلریک: - این یک اسید معدنی است که بسیار قوی و بسیار سوز آور است. این یک مایع بی رنگ و غیر قابل اشتعال است. پایدار است ، اما به راحتی با پایه ها و فلزات واکنش نشان می دهد. این قابلیت یونیزاسیون را دارد.

3. تفکیک در آب:

اسید سولفوریک:

اسید هیدروکلریک: -

تفاوتهای بسیار زیادی بین این دو وجود دارد.

من فقط به مهمترین و مهمترین آنها نگاه کردم.

:) :)


پاسخ 3:

برای چنین سؤال ساده آکادمیک ، بهتر است که کتاب شیمی ابتدایی را تدوین کنید.

اختلافات زیادی وجود دارد ، برخی از آنها:

اسید هیدروکلریک: HCl؛ به عنوان یک اسید معدنی قوی ، هر مولکول از یک در آب جدا می شود

H + (یون هیدروژن) و یک Cl- (یون کلر). این ماده در معده دفع می شود و به همین ترتیب یک اسید از نظر غذایی محسوب می شود.

اسید سولفوریک: H 2 SO 4؛ به عنوان یک اسید معدنی قوی ، هر مولکول در آب از 2H + و SO = جدا می شود. این یک اسید درجه مواد غذایی نیست.


پاسخ 4:

اسید هیدروکلریک (HCl) از یون هیدروژن و یون کلر تشکیل شده است. این اسید بسیار قوی است و باید با احتیاط از آن استفاده کرد.

اسید سولفوریک از یون سولفات (SO4-) و یونی هیدروژن (H +) تشکیل شده است.

در مقایسه ، HCl دارای pH پایین تر (قطبیت هیدروژن) است ، به این معنی که اسیدی تر است. با این حال ، این دو اسید بسیار قوی هستند.