آیا اختلاف بالقوه بین دو نقطه در یک مدار یکسان است؟


پاسخ 1:

اختلاف بالقوه (افت) با فاصله بین دو نقطه بطور خطی افزایش می یابد ، زیرا مقاومت یک هادی تابعی از طول (و عرض) سیم است. اگر "مدار" از نظر میزان انتقال انرژی در یک کشور باشد ، اهمیت دارد ، اگر در یک مدار یکپارچه باشد ، بسیار کوچک است.


پاسخ 2:

این مربوط به ارتفاع بین دو نقطه در یک منظره است.

فرض کنید که نقطه A از نظر زمین / مرجع دارای 12 ولت باشد و نقطه B از نظر زمین دارای 5 ولت است. سپس نقطه A دارای یک پتانسیل 7 ولت نسبت به نقطه B است. یا اختلاف پتانسیل بین نقاط A و B برابر 7 V است. برعکس ، اختلاف بالقوه بین B و A 7V است.

من امیدوارم که شما آن را کردم.