آیا تفاوت بین دو عدد منطقی یک عقلانی است؟


پاسخ 1:

بله ریاضی ،

{a,b}Q    (ab)Q. \{a, b\} \in \mathbb{Q} \implies \left(a - b\right) \in \mathbb{Q}.\

راه دیگر برای قرار دادن آن خواهد بود

\dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{ad - bc}{bd} \tag 1

در زمینه نظریه گروه ، می توان گفت که (1) دلالت بر این دارد که اعداد منطقی با تفریق بسته می شوند (آنها در واقع با جمع و ضرب بسته می شوند ، و همچنین با تقسیم در صورت حذف موارد خاص تقسیم صفر).