تفاوت اسپانیایی بین "gobernantes" و "Gobierno" چیست؟ چه زمانی از یکی دیگر استفاده می کنید؟ http://www.spanishdict.com/translate/gobernantes


پاسخ 1:

"Gobernante" به عنوان صفت به شخص ، دولت ، حزب سیاسی یا نهاد دیگری که حاکم است اشاره دارد.

به عنوان یک اسم ، به شخصی که مسئولیت اداره یا اداره ، رئیس جمهور ، رهبر یا دیگران را بر عهده دارد ، اطلاق می شود. در جمع ، از آن برای توصیف افرادی که قدرت اداره یا حکومت دارند استفاده می شود.

"گوبیرنو" اسمی است و به معنای دولت است.

"Altos gobernantes" "دولت های بزرگ" نیست ، بلکه به معنای واقعی کلمه "حاکمان عالی" ، "بالا" به معنی کسانی است که بیشترین قدرت را دارند.