تفاوت بین ارتکاب جرم و همدستی در رابطه با جرم چیست؟


پاسخ 1:

به طور کلی ، امداد (در صورت وجود) نیازی به ارتکاب جرم ندارد - ممکن است تنها پشتیبانی و فرصتی برای ارتکاب جرم کافی باشد. این امر مستلزم دخالت واقعی در خود جرم نمی باشد .اگر کسی به شما پول می دهد و می دانید که از آن برای ارتکاب جرم استفاده می شود ، جرم را "تسکین داده اید".

از طرف دیگر یک همدست باید اقدامات لازم را برای ارتکاب جرم یا جلوگیری از کشف خود جنایت انجام دهد و مستلزم انجام یک جنایت است.