فرق روسی بین помнить و вспоминать چیست؟


پاسخ 1:

помнить به معنای به یاد آوردن ، و вспоминать به معنای به یاد آوردن یک خاطره است. راه دیگری برای توضیح این موضوع وجود ندارد.

Помнить فقط "به یاد داشته باشید" که باید فکر کنید ، نگه دارید (در حافظه) قرار دهید تا زمینه ای موقتی ایجاد نشود.

نزدیکترین به вспомнить عبارت "به یاد داشته باشید" ، "به یاد داشته باشید" است. بنابراین این است که دوباره چیزی را در ذهن داشته باشید.

مقایسه کنید:

  • ماریا کار را به خاطر می آورد. (ماریا کار را به خاطر می آورد) ماریا کار را به خاطر آورد. ([ناگهان] ماریا کار را به خاطر آورد).