چه تفاوتی بین برنامه های مراقبه خواجه صمدی و برنامه های مراقبه پیشرفته (سکوت) که توسط AoL در زمینه هنر دوره های زندگی انجام می شود وجود دارد؟


پاسخ 1:

مراقبه ساهاج صمدی شامل آیه ای (مانترا) است که منحصراً به هر شرکت کننده داده می شود. آیه ، که برای همه منحصر به فرد است ، به مراقبه آسان می پردازد ، از این رو نام Sahaj (آسان).

برنامه مدیتیشن Advance (Silent) عموماً یک برنامه 4 روزه است که از شما می خواهد تا حدود 2.5 روز صحبت نکنید. از شما انتظار می رود سکوت کنید تا ذهن متلاطم خود را ساکت کنید و از این طریق مراقبه را تسهیل کنید.