تفاوت بین یک کار و یک عنصر عمل در مدیریت پروژه چیست؟


پاسخ 1:

کارها زمان می برد - آنها مدت زمانی دارند که می توانند تخمین زده شوند و کنترل شوند - معمولاً چند روز یا هفته. آنها اغلب شامل چندین منبع هستند.

ایجاد یک دیوار ، نوشتن نرم افزار. تست موتور همه اینگونه چک ها است

موارد اکشن سریع و کوتاه است ، معمولاً چند دقیقه یا چند ساعت طول می کشد.

با یک تهیه کننده تماس بگیرید ، صورتجلسه را بنویسید ، با یک ذینفع صحبت کنید.

آنها یا عالی یا انجام شده اند و معمولاً شامل اقدامات فرد می شوند.