چه تفاوتی بین بازاریابی بین رایگان ، اضافی و پیشنهاد برای یک محصول وجود دارد؟


پاسخ 1:

همه آنها در دسته بازاریابی ارتقاء تجارت قرار می گیرند. همه آنها تا حدی یکسان هستند. رایگان بدان معنی است که اگر A را بخرید ، B را به صورت مجانی یا واحد دیگری از A به صورت جداگانه دریافت می کنید. اضافی بدان معنی است که در همان بطری یا ظرفی که شامپو 15 درصد بیشتر از آن پرداخت می کنید ، بیشتر از آن پرداخت می کنید. پیشنهاد به این معنی است که می تواند چیزی آزاد باشد ، چیز خاصی.