تفاوت بین "عملکرد" ​​و "عملکرد" ​​در Javascript چیست؟


پاسخ 1:

1) تابع یک کلمه کلیدی زبان است که برای تعریف توابع استفاده می شود. مانند سایر کلمات کلیدی مانند if ، var ، switch و غیره

سابق:

عملکرد foo ()

هوشیار ("سلام جهان")؛

؛

foo ()؛

2) عملکرد یک نمونه اولیه داخلی است که تمام عملکردها را نشان می دهد. و عملکرد همچنین می تواند به عنوان سازنده با کلمات کلیدی جدید استفاده شود

سابق:

var foo = عملکرد جدید ("هشدار (سلام جهان")؛ ")؛

foo ()؛