تفاوت بین 頼 む و 聞 く در ژاپنی چیست؟


پاسخ 1:

頼 む (tanomu) به معنای التماس یا درخواست چیزی است ، در حالی که 聞 く (کیکو) به معنای پرسیدن است. اگر از کسی می خواهید کاری انجام دهد ، مثلاً از Tanomu استفاده کنید. ب. "از شما می خواهم کاری انجام دهید". در این حالت از Tanomu و Kiku استفاده می شود که از کسی در مورد چیزی بپرسید "من از او در مورد خانواده اش سؤال کردم".